Se Dogan Universe's andre selskaber!Reservedeleshop:
Dogan World

Smykkeshop:
Rehnes Shop

Sælger: HENT PDF HER

Special Lån Sælger: HENT PDF HER

Hvad betyder de forskellige stoffer

ORDFORKLARING

1,1,1-trichlorethan
1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

1,2-dichlorethan
1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

2-methylphenol
Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

2,3-dimethylphenol
Indholdet af 2,3-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

2,4-D
2,4-D er aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

2,4-dichlorphenol
Indhold af 2,4-dichlorphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. 2,4-dichlorphenol kan også være nedbrydningsprodukt fra pesticider.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

2,4-dimethylphenol
Indhold af 2,4-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

2,5-dimethylphenol
Indhold af 2,5-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

2,6-dichlorbenzamid
2,6-dichlorbenzamid, også kaldet BAM, er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil (herbicid).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

2,6-dichlorbenzoesyre
2,6-dichlorbenzoesyre er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil (herbicid).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

2,6-dimethylphenol
Indhold af 2,6-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

3-dimethylphenol
Indhold af 3-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

3,4-dimethylphenol
Indhold af 3,4-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

3,5-dimethylphenol
Indhold af 3,5-dimethylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

4-clor,2 methylphenol
Indhold af 4-clor,2 methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

4-methylphenol
Indhold af 4-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

Ammoniak+ammonium
Ammonium forekommer ret almindeligt i vand i dybere jordlag. Det dannes ved biologisk nedbrydning af plante- og dyrerester og forekommer i grundvandet i koncentrationer fra 0 til 2 mg/l.

Højst tilladelige værdi: 0,05 mg.

Anioner, total 
Summen af anioner og kationer afgør, om der er ionbalance i vandet.

Antimon 
Antimon er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 2 µgSb/l.

Arsen 
Arsen er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 5 µg As/l.

Atrazin
Atrazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Atrazin, desethyl- 
Desethyl-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrizin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Atrazin, desisopropy 
Desisopropy-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrazin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Atrazin, hydroxy- 
Hydroxy-atrazin er et nedbrydningsprodukt fra Atrazin (herbicid). Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Bakterier 
Indhold af bakterier i vand er tegn på forurening. Coliforme bakterier angives som indikatorbakterier, da de trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier.

Højst tilladelige værdi: 0 pr. 100 ml.

Barium 
Barium er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 700 µg Ba/l.

Bentazon 
Bentazon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Benzen 
Benzen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Benzfluoranthen b+j+k 
Benzfluoranthen b+j+k tilhører gruppen polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l.

Benz(ghi)perylen 
Benz(ghi)perylen tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l.

Benz(a)pyren 
Benz(a)pyren tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

Højst tilladelige værdi: 0,01 µg/l.

Bly 
Bly er et grundstof som naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 5 µg Pb/l.

Bor 
Bor er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 1000 µg B/l.

Cadmium 
Cadmium er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 2 µg Cd/l.

Calcium 
Calcium er udtryk for kalkindholdet i vandet og er sammen med magnesium en hårdhedsdanner. Se under “Hårdhed” i “Spørgsmål og svar”.

Calcium er naturligt forekommende i grundvand i større eller mindre grad, alt afhængig af de geologiske forhold på indvindingsstedet.

Indholdet af calcium bør ikke overstige 200 mg Ca/l.

Carbondioxid, aggr. 
Aggressiv kuldioxid kan forekomme i grundvandet, hvor jorden er kalkfattig. Her vil vandet have en lav hårdhedsgrad og en lav surhedsgrad. Indhold af aggressiv kuldioxid har en tærende virkning på ledningsnettet.

Højst tilladelige værdi: 2 mg CO/l.

Carbon, org, NVOC 
NVOC er en international betegnelse for “ikke flygtigt organisk kulstof”. En høj NVOC-værdi kan være tegn på forurening af grundvandet.

Højst tilladelige værdi: 4 mg C/l.

Chlorid 
Chlorid kan i høje koncentrationer give smagsproblemer. Vandet smager salt ved ca. 400 mg/l.

Højst tilladelige værdi: 250 mg Cl/l.

Chloroform 
Chloroform tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Chrom 
Chrom er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 20 µg Cr/l.

Coliforme bakterier 
Denne gruppe bakterier angives som indikatorbakterier, da de trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. Påvisning af coliforme bakterier tages derfor som et tegn på forurening.

Højst tilladelige værdi: ikke måleligt.

Cyanazin
Cyanazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Cyanid, syreflygtigt 
Påvises indhold af cyanid (total) i vandet, skal der undersøges for syreholdigt, da dette repræsenterer den mest toksiske del af cyanidindhold.

Højt tilladelige værdi: 50 µg/l.

Cyanid, total 
Påvises indhold af cyanid (total) i vandet, skal der undersøges for syreflygtig cyanid, da dette repræsenterer den mest toksiske del af cyanidindhold.

Højst tilladelige værdi: 50 µg CN/l.

Dichlobenil
Dichlobenil er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt). Dichlobenil har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og af private haveejere.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Dichlorprop
Dichlorprop er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Dimethoat
Dimethoat er et aktivt stof i insekticid (behandling mod insektangreb).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Dinoseb
Dinoseb er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

DNOC
DNOC er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Enterokokker 
Enterokokker stammer fra tarmfloraen og indikerer en forurening med fækale bakterier.

Højst tilladelige værdi: ikke målelig.

Eschrerichia coli 
Denne type bakterie tilhører gruppen af coliforme bakterier, der lever i varmblodede dyr og menneskers tarmkanal. Bakterien er indikatorbakterie for forurening, mere specifikt med tilløb fra kloak, septiktank, mødding, gylletanke og lignende.

Højst tilladelige værdi: ikke målelig.

Ethylbenzen 
Ethylbenzen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Farve 
Drikkevand skal være farveløst. Dette vurderes visuelt, og bedømmelsen er derfor subjektiv.

Farvetal 
Farvetal er et udtryk for vandets farveintensitet. Har vandprøven fx en gullig farve, er det tegn på, at der er uorganisk stof i vandet.

Højst tilladelig værdi (ved afgang fra vandværk): 5 mg Pt/l.

Højst tilladelig værdi (ledningsnettet): 15 mg Pt/l.

Fluoranthen 
Fluoranthen tilhører gruppen af polyaromatiske stoffer, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

Højst tilladelige værdi: 0,1 µ/l.

Fluorid 
Fluorid forekommer i grundvandet – normalt i koncentrationer mellem 0,1 og 0,2 mg/l. For højt indhold af fluor anses for at være skadeligt.

Højst tilladelige værdi: 1,5 mg F/l.

Hexazinon 
Hexazinon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Hydrogencarbonat
Hydrogencarbonat giver sammen med hårdhedsdannerne Calcium og Magnesium vandet en hårdhed, der kan fjernes ved kogning.

Indholdet af hydrogencarbonat bør være over 100 mg HCO/l.

Hårdhedsgrad
Ved vandets totale hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odH). Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter følgende skala:

Total hårhedsgrad Betegnelse
0° – 4° Meget blødt
4° – 8° Blødt
8° – 12° Middelhårdt
12° – 18° Temmelig hårdt
18º – 30° Hårdt
30° – Meget hårdt

Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH.

Iltindhold
Et passende iltindhold forbedrer vandets smag. Krav til minimum iltindhold er 5 mg/l.

Inddampningsrest
Inddampningsresten er den rest af salte, der er tilbage, når vandet er fordampet. Indholdet af forskellige salte giver vandet smag. Ved fastsættelsen af grænseværdien er der taget hensyn til, at korrosionsrisikoen øges ved stigende saltindhold.

Højst tilladelige værdi: 1500 mg/l.

Indone(1,2,3cd)pyren
Indone(1,2,3cd)pyren tilhører gruppen af polyaromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

Højst tilladelige værdi: sum af 0,1 µg/l.

Isoproturon
Isoproturon er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Jern
Jern forekommer i større eller mindre mængder i næsten alt grundvand – ofte i koncentrationer mellem 0 til 5 mg/l. Jern kan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering. Ubehagelighederne ved jern er velkendte: Uklarhed af vandet ved henstand eller kogning, blækagtig smag, aflejringer i ledningsnettet, i armaturer og gener i form af eksempelvis misfarvet vasketøj.

Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 0,1 mg Fe/l.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 0,2 mg Fe/l.

Kalium
Kalium er et grundstof, som naturligt findes i jorden. For højt kaliumindhold kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold.

Højst tilladelige værdi: 10 mg K/l.

Kationer, total
Summen af anioner og kationer afgør, om der er ionbalance i vandet.

Kimtal 22 °C
Kimtal 22 °C er udtryk for antallet af “kuldeelskende” bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen (jord- og vandbakterier), og som lever af vandets organiske indhold.

Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 50 pr. ml.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnet: 200 pr. ml.

Kimtal 37 °C
Kimtal 37 °C er et udtryk for bakterier, der vokser ved legemstemperatur.

Højst tilladelige værdi (ved indgang fra vandværk): 5 pr. ml.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 20 pr. ml.

Klarhed
Drikkevand skal være klart. Dette vurderes visuelt, og bedømmelsen er derfor subjektiv.

Kobber
Kobber er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 100 µg Cu/l.

Konduktivitet
Konduktivitet eller ledningsevne er et udtryk for vandets indhold af opløste salte. Miniumumskravet er 30 mS/m.

Kviksølv
Kviksølv er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 1000 ng Hg/l.

Lugt
Drikkevand skal være lugtfrit. Dette vurderes organoleptisk (ved hjælp af sanserne). Bedømmelsen er derfor subjektiv.

Magnesium
Magnesium er sammen med calcium en hårdhedsdanner. Se under hårdhed. Magnesium er naturligt forekommende i grundvand og kan ved høje koncentrationer (større end 50 mg/l) give vandet en bitter smag.

Højst tilladelige værdi: 50 mg Mg/l.

Mangan 
Mangan forekommer i grundvand i en lignende kemisk forbindelse som jern og giver stort set samme gener. Dog optræder generne ved mangan allerede ved lavere indhold. Et stort indhold af mangan viser sig ved sorte, trævlede udfældninger i vandet.

Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,02 Mn/l.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnet): 0,05 Mn/l.

MCPA
MCPA er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Mechlorprop
Mechlorprop er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Metamitron
Metamitron er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Mineralolie
Forekomsten af mineralolie kan indikere forurening, der stammer fra olietanke.

Højst tilladelige værdi: 5 µ/l.

MTBE
MTBE (methyl-tertiær-butylether) er et tilsætningsstof i blyfri benzin, der forhøjer oktantallet. MTBE findes visse steder i grundvandet på grund af udsivning fra benzintanke. Stoffet nedbrydes langsomt og giver drikkevandet afsmag og dålig lugt.

Højst tilladelige værdi: 5 µg/l.

M+P-xylen
M+P-xylen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Naphtalen
Naphtalen tilhører gruppen af aromatiske stoffer, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreproduktion.

Højst tilladelige værdi: 2 µg/l.

Natrium
Natrium menes at have betydning for forekomsten og forløbet af blodtrykssygdomme. Grænseværdien for natrium er fastsat både af sundhedsmæssige og smagsmæssige årsager.

Højst tilladelige grænseværdi: 175 mg Na/l.

Nikkel
Nikkel er et grundstof som naturligt findes i jorden. Højst tilladelige værdi: 20 µg Ni/l.

Nitrat
Nitrat findes hyppigt i grundvand i mindre mængder. Et for højt indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt for især spædbørn, da nitraten i børnenes fordøjelsessystem kan omdannes til nitrit og bevirke, at ilttilførslen til organismen nedsættes (cyanotiske børn).

Højst tilladelige værdi: 50 mg NO/l.

Nitrit
Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet.

Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,01 mg NO/l.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnettet): 0,1 mg NO/l.

O-xylen
O-xylen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fa benzin-, olie- og tjæreprodukter.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Pendimethalin
Pendimethalin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

pH
pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. PH = 7 svarer til neutral reaktion. Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne med øget indhold af metaller i vandet til følge.

Vandets pH skal være mellem 7 og 8,5.

Phenol
Indhold af phenol indikerer, at der kan være forureninger fra gasværker, lossepladser m.m. Phenol giver vandet afsmag selv ved lave koncentrationer.

Højst tilladelige værdi: 0,5 µg/l.

Phosphor, total-P
Phosphor forekommer naturligt i grundvand som ortho-phosphat. Et for højt indhold af phosphor (total-P) kan være tegn på forurening (tilløb af overfladevand).

Højst tilladelige værdi: 0,15 mg P/l.

Simazin
Simazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Smag
Drikkevand skal være velsmagende. Dette vurderes organoleptisk (ved hjælp af sanserne). Bedømmelsen er derfor subjektiv.

Sulfat
Sulfat kan variere efter egn og jordlag. Det kan indikere, at der siver havvand ind i grundvandsmagasinet. Dette kan i lighed med chlorid give smagsproblemer. Et højt sulfatindhold giver desuden risiko for tæring i vandrørene.

Højst tilladelige værdi: 250 mg SO/l.

Sum pesticider
Pesticider er en fælles betegnelse for insektcider (behandling mod insektangreb), herbicider (behandling mod ukrudt) og fungicider (behandling mod gær- og skimmelsvampe).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l for enkeltpesticider og 0,5 µg/l for samlet mængde af pesticider.

Temperatur
Vandets temperatur på prøvetagningstidspunktet. Det bør tilstræbes, at vandets temperatur er under 12 °C.

Terbuthylazin
Terbuthylazin er et aktivt stof i herbicid (behandling mod ukrudt).

Højst tilladelige værdi: 0,1 µg/l.

Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der tidligere har været anvendt som affedtningsmiddel i metalindustrien og på renserier.

Højst tilladelig værdi: 1 µg/l.

Tetrachlormethan
Tetrachlormethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningmidler.

Højst tilladelige værdier: 1 µg/l.

Toluen
Toluen tilhører gruppen af aromatiske kulbrinter, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Trichlorethylen
Trichlorethylen er et chloreret opløsningsmiddel, der tidligere har været som afledningsmiddel i metalindustrien og på renserier.

Højst tilladelige værdi: 1 µg/l.

Turbiditet
Turbiditet er en betegnelse for vandets uklarhed. Uklarheden kan skyldes små partikler, der ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje.

Højst tilladelige værdi (ved afgang fra vandværk): 0,3 FTU.

Højst tilladelige værdi (på ledningsnettet): 1 FTU.

Vinylchlorid
Vinylchlorid tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler.

Højst tilladelige værdi: 0,3 µg/l.

Zink
Zink er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

Højst tilladelige værdi: 100 µg Zn/l.