Se Dogan Universe's andre selskaber!



Reservedeleshop:
Dogan World

Smykkeshop:
Rehnes Shop

Sælger: HENT PDF HER

Special Lån Sælger: HENT PDF HER

Sådan læses resultatet af vandprøven

Vandets udseende og lugt

Godt vand er lugtløst, farveløst, klart og uden bundfald og fri for afvigende lugt. Dårlig lugt og

smag kan blandt andet skyldes indhold af jern, mangan eller bakterievækst i installationen. Indhold

af jern og mangan kan give en gul-/brunfarvning af vandet og svampe i vandet kan bevirke, at det

får en muggen lugt og smag.

Vurderes subjektivt af prøvetager

 

Ledningsevne

Ledningsevnen er et udtryk for vandets samlede indhold af opløste salte. En lav ledningsevne kan

give vandet en ufrisk (flad) smag. En høj ledningsevne kan være udtryk for tilblanding af

saltvand/havvand. Et højt saltindhold er uønsket og øger korrosionsrisikoen.

Ledningsevnen bør være mindst 30 ppm

Højst tilladte værdi: Ikke fastsat

 

Nitrat

Rent grundvand indeholder normalt ikke nitrat i større mængder. Nitrat i drikkevand stammer

hovedsageligt fra gødning, som ikke er blevet optaget af planterne. Nitrat føres med nedbøren til

grundvandet. Den hyppigste årsag til en forhøjet værdi i brøndvand er dog indtrængen gennem

utætheder i brøndvæggen eller dæksel. Indtagelse af vand med et nitratindhold over 50 mg/l kan

være sundhedsfarligt for spædbørn (børn under 1 år). De røde blodlegemers ilttransport kan

nedsættes, så spædbarnet ikke får den iltmængde, det har brug for. Tilstanden har givet anledning til

betegnelse ”blå børn”.

Højst tilladte værdi: 50 mg/l

 

Totalt fosforindhold

Indholdet af fosfor i rent grundvand er normalt lavt. En forhøjet værdi skyldes ofte, at f.eks.

overfladevand/spildevand kommer ind i brønden. Det viser sig som oftest ved et samtidig forhøjet

indhold af bakterier og/eller nitrat. Lokale geologiske forhold kan imidlertid bevirke, at

fosforindholdet i vandet naturligt overstiger den højst tilladelige værdi. Fosfor er ikke

sundhedsskadeligt.

Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l

 

pH-værdi

pH er et mål for vandets surhedsgrad. Normalt er vand neutralt og har en pH-værdi på 7 – 8,5.

Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt. Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men

surt vand øger korrosionsrisikoen. Dette kan give et højere indhold af metaller fra installationerne i

vandet, og man risikerer gennemtæring af rørene.

pH bør være mellem 7 og 8,5

Højst/lavest tilladte værdi: Ikke fastsat

 

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand. Fund af coliforme bakterier betyder

derfor, at vandet er forurenet. Disse bakterier lever og formerer sig i overfladevand, i jord og på

planter. Coliforme bakterier i vandet tyder derfor på, at f.eks. overfladevand trænger ind gennem

utætheder i brønden/boringen. Coliforme bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men

hvor de findes, at der risiko for, at der også findes sygdomsfremkaldende bakterier. Ved et højt

indhold af coliforme bakterier, skal vandet derfor koges inden det anvendes til drikke- og

husholdningsbrug.

Coliforme bakterier må ikke kunne påvises

 

  1. coli (Escherichia coli)

I denne gruppe findes de bakterier, der normalt lever i tarmene hos mennesker og varmblodede

dyr. Påvisning af E. coli i vandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind

i brønden. Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som

f.eks. Salmonella eller Campylobacter, i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør

ikke drikkes eller anvendes til hudholdningsbrug uden at være kogt.

  1. coli må ikke kunne påvises    

 

Kimtal ved 22° C

Kimtal er et mål for vandets samlede indhold bakterier, der kan vokse ved 22 grader. Disse

bakterier findes ikke i uberørt grundvand, men stammer i stedet fra naturligt forekommende jord-

og vandbakterier. Et forhøjet tal tyder på, at der trænger overfladevand ned i brønden/boringen. Et

højt antal kan også stamme fra trykbeholder, filteranlæg o.l., der ikke passes korrekt. En forhøjet

værdi er ofte uden betydning for sundheden.

Højst tilladte værdi: 200 per ml